Biuro wyceny MPV funkcjonuje na dolnośląskim rynku nieruchomości od 2012 roku, oferując usługi z zakresu wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, doradztwa i analizy rynku. Nasze doświadczenie budowaliśmy nie tylko w praktyce ale także w teorii biorąc udział w szkoleniach m.in. z zakresu ustaw regulujących rynek nieruchomości, wyceny nieruchomości do celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, szkoleniu na biegłego sądowego.

Nasze biuro oferuje usługi w zakresie szacowania wartości:

Nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, użytkowe),
Nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi, usługowymi, biurowymi, produkcyjno- magazynowymi, garażami czy budowlami,
Nieruchomości gruntowych niezabudowanych:
Grunty o przeznaczeniu pod zabudowę - mieszkaniową, usługową, produkcyjną
Grunty rolne
Grunty leśne
Ograniczonych praw rzeczowych takich jak spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, służebności gruntowe, osobiste, przesyłu,
Nieruchomości leśnych, gospodarstw rolnych, nieruchomości zabytkowych.

Wyceny realizujemy do celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, do celu sprzedaży, do celu ustalenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego, do celu postępowania spadkowego, podziału majątku, odszkodowań i innych celów prawnych.

Zachęcamy także do skorzystania z naszych usług w zakresie doradztwa i analizy rynku nieruchomości.

Zapraszamy do kontaktu

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Art. 150. 1. W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się: określenia wartości rynkowej; określenia wartości odtworzeniowej; ustalenia wartości katastralnej; (uchylony); określenia innych rodzajów wartości przewidzianych w odrębnych przepisach. 2. Wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu.
3. Wartość odtworzeniową określa się dla nieruchomości, które ze względu na obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także jeżeli wymagają tego przepisy szczególne.
4. Wartość katastralną nieruchomości ustala się dla nieruchomości, o których mowa w przepisach o podatku od nieruchomości. Zasady i tryb ustalania tej wartości regulują przepisy rozdziału 2 niniejszego działu.
5. Określenia wartości wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 161 dokonują rzeczoznawcy majątkowi, o których mowa w przepisach rozdziału 1 działu V.
6. (uchylony).
Art. 151.
1. Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń:

1) strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy
zamiar zawarcia umowy;
2) upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków
umowy.
2. Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia.
3. Wartość katastralną nieruchomości stanowi wartość ustalona w procesie powszechnej taksacji nieruchomości